Aylık arşivler: Ocak 2017

Bursa Boşanma Avukatı

Bursa Aile ( Boşanma) Hukuku ve Avukatlık Hizmetleri
Bursa Aile Hukuku, Toplumun en küçük yapı taşı olan aileyi hukuksal kurallar bakımından inceleyen bir hukuk dalıdır. Bazı hükümleri bakımından özel hukuka ait özellikleri, bazı hükümleri bakımından kamu hukukuna ait özellikleri içeren bir hukuk dalıdır. Aile Hukuku’nun en önemli alt başlığı tabii ki de boşanmadır. Bu nedenle Boşanma Hukuku olarak da tanımlanmaktadır. Fakat Aile Hukuku sadece boşanmaya ait hükümleri içermemektedir. Başta çocukların velayet durumları, evlilik aşamasında hakimin müdahalesini gerektirebilecek konuları, mal rejimlerini, ve kanuna aykırı olmayacak şekilde evlilik sözleşmelerini de içeren bir hukuk dalıdır. Büromuz, başta boşanma davaları olmak üzere, velayetin kısıtlanması/kaldırılması, maddi-manevi tazminat ve nafaka, evlilik sözleşmeleri gibi bir çok konuda müvekkillerine faydacı hizmetler vermektedir.

Bursa Boşanma Hukuk Davaları ve Avukatlık İhtiyaçlarınız Bizi Arayak Kesin Çözüme Kavuşturabilirsiniz.

Bursa İcra Avukatı

Bursa İcra ve İflas Hukuku
Bursa ve İflas Hukuku, hakkın cebren alınması, hukuksal anlamda gerekli olanın zorla yerine getirilmesi gibi icra konuları düzenleyen bir öze-kamu hukuku karışımı hukuk dalıdır. Hiçbir hak(mahkeme kararları dahil) icrayla ortaya konana kadar gerçekliğe bürünemez, muteber olamaz. İcra Hukuku öncelikle hakların icrasıyla ilgilenir. Bu hakların icrası noktasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü de icra ve iflas hukukun konusunu oluşturur. Büromuz alacakların tahsilatı konusunda müvekkillerine hizmetler sunar. Bu kapsamda mahkeme kararlarının, senetlerden/çeklerden/sözleşmelerden kaynaklanan alacakların, kira sözleşmelerinden kaynaklanan alacakların tahsili sağlanır, tahsile giden yolda karşılaşılabilecek uyuşmazlıklarda(itirazın iptali,kaldırılması vs.) hukuki destek verilir.

BURSA icra ve iflas hukuk davaları ve avukatlık ihtiyaçlarınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bursa Sair Dava İdari İşlemler Avukatı

Bursa Sair Dava ve İdari İşlemler
Hukuk genel anlamda “haklar” anlamına gelmektedir. Hakların geri alınması, iadesi anlamına gelmektedir. Genel olarak hukukun alt dallarının ne anlam ifade ettiği ve neyi amaçladığı teker teker yukarıda sayılmıştır. Fakat hakkın alınması yani Hukuk, aktarılanlarla sınırlı değildir. Büromuz bu sayılan konuların haricinde meydana gelebilecek tüm konularda, gerek idari işlemler yoluyla gerekse de davalar yoluyla müvekkillerine faydacı hizmetler vermektedir.

Bursa Sair ve İdari İşlemler hukuk davaları ve Avukatlık ihtiyaçlarınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Bursa Ağır Ceza Avukatı

Bursa Ağır CEZA HUKUKU ve Avukatlık hakkında blog yazımız.
Bursa Ceza Hukuku, suç, ceza ve infaz gibi kavramları inceleyen, kamu hukukunun bir dalıdır. Yaptırım gücüne sahip devlet, kusurlu veya sakıncalı bazı hareketleri yaptırıma bağlar. Kamu düzeninin sağlıklı bir şekilde işlemesinin, devam edebilmesi için bu bir gerekliliktir. Bu yaptırım, bazen özgürlüğü bağlayıcı bir ceza olabileceği gibi bazen de para cezası şeklinde veya başkaca cezalar şeklinde olabilir. Ayrıca yaptırıma bağlanan bu cezalar gene devlet gücünü kullanan kurumlar tarafından infaz ettirilir. İşte Ceza Hukuku bütün bu disiplinleri içerisinde barındıran bir hukuk dalıdır. Büromuz Ceza Hukuku dalında, ceza hukukunun sujelerine faydacı hizmetler sunmak amacıyla hareket eder ve müvekkiller bakımından en iyi sonucun alınmasına yönelik hizmet eder.

Bursa ceza ve ağır ceza avukatı ve hukuk davalarınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz..

Bursa Nafaka Avukatı

Bursa Aile – Boşanma Hukuku Nafaka Davası

Bursa Nafaka Davasında Aile Mahkemesi kadına yoksulluk nafakası ödenmesine karar verirse bu nafaka ne zamana kadar devam eder? Nafakayı kaldırma ihtimali varmıdır. Şartları nelerdir ?

İrat biçiminde (örneğin aylık ödeme şeklinde) ödenen maddi tazminat veya nafaka, alacaklı tarafın başkasıyla evlenmesi ya da taraflardan birinin ölümü halinde kendiliğinden kalkar; alacaklı tarafın evlenme olmaksızın başkasıyla fiili evliymiş gibi yaşaması hali , yoksulluğunun ortadan kalkması ya da haysiyetsiz hayat sürmesi halinde aile mahkemesi kararıyla ortadan kaldırılabilir.

Boşanma davasında nafaka istenmedi ise boşandıktan sonra isteme hakkım var mı? Varsa bu dava nerede dava açılır?

Buna hakkınız var. Ancak bu hakkınız boşanma davası kesinleştikten 1 yıl sonra zamanaşımına uğrar. Zira kanun boşanmış kişilerin daha fazla karşı karşıya gelmelerini istememiştir. Boşanmadan sonra açılacak nafaka davalarında, nafaka alacaklısının yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir.

Bursa Trafik Kazası Avukatı

Bursa Trafik kazaları sonucu oluşan maddi ve manevi zararların tazminini kimler dava edebilir?
Bu husus kazaya uğrayanın yaşamını devam ettirip ettirmemesi ve dava açma hakkını kullanabilecek durumda olup olmaması hallerine göre farklılık göstermektedir.
Kaza sonucu mağdur olan kişi yukarıda belirtmiş olduğumuz üzere borçlar kanunun 49., 53., 54., ve 56. maddeleri gereği bizzat maddi ve manevi zararının tazmini için dava açabilir.
Mağdurun dava açtıktan sonra vefatı halinde murisleri yalnız mağduru ilgilendirmeyen yani mirasçılarının mal varlığı haklarını da etkileyen bu davaları mecburi dava arkadaşı olarak takip ederler.
Mağdurun dava açmadan vefatı halinde ise yakınları ve onun vefatı ile maddi ve manevi zarar gören yakınları annesi, babası, eşi, çocukları, kardeşleri, nişanlısı ve bakım ve desteği altındaki kişiler maddi ve manevi zararlarının tazmini için dava açma hakkına sahiptirler.
Mağdurun kaza sonucu ölmediği ama medeni haklarını da kullanamadığı hallerde bitkisel hayat, koma ya da akıl sağlığını ehliyetini yitirdiği durumlarda mağdurun zararlarının tazmini için veli vasi ya da yasalarımızda düzenlenmiş olan kanuni temsilcileri tarafından dava açılabilir.

Bursa Bilişim Suçları Avukatı

Bursa Bilişim Hukuku; Kanunda açıklanan bilişim teknolojileri yöntemleriyle işlenen suçları incelemektedir. Bilişim Teknolojilerine günümüzde verilecek en büyük örnek Bilgisayarlar ve İnternettir. Geniş anlamda ise veri işleyebilen her türlü teknolojik cihaz ve yazılım bilişim hukukunu ilgilendirmektedir. Avukatlar ise bu Bilişim Hukukunun uygulanmasında mahkemelerde ve soruşturma aşamalarında savunmanlık ve danışmanlık alanında hizmete vermekle beraber yargılamanın her safhasında bilirkişi olarak dahi görev yapmaktadırlar.

Bilişim Suçları
Bilişim Suçları, internet ve bilgisayar kullanımının hızla artması ile giderek artan bir ivme sergilemektedir. Her geçen gün yenilenen teknoloji ile verileri koruyan sistemlerin açıkları daha kolay tespit edilmekte, paralel olarak ta yine sistemlerin güvenliği daha ileri teknolojilerle güvenlik altına alınmaktadır. Teknolojik yenilikleri takip etemeyen ve yenilenmeyen bilişim sistemleri ise güvenlik açıkları ile kullanıcılarını tehlikeye atmaktadır.

Müşteki (Zarar Gören) Açısından Bilişim Hukukunun Uygulanması
Her ne kadar yeterli güvenlik sağlanmadıysa da bilişim sistemlerine izinsiz olarak erişmek ve verileri değiştirmek-silmek kanunen suç sayılmaktadır. Her hangi bir nedenden dolayı verileri silinen veya değiştirilen kişiler Bilişim Hukukunu dayanak göstererek savcılıklara suç duyurusunda bulunabilirler. Örnek vermek gerekirse bir şirket yada şahısın kullandığı mail adresine izinsiz olarak girilmesi ve maillerin silinmesi bilişim hukuku açısından suç sayılmaktadır. Bu suçlar şikayete bağlı olup savcılık tarafından resen soruşturma yapılamamaktadır. Şikayet bireysel olarak yapılabileceği gibi avukat aracılığı ile de yapılabilmektedir.

Yapılan soruşturma sonrasında suç işlendiğine dair yeterli delil elde edilmesi halinde savcılık tarafından tespit edilen şüpheliler hakkında dava açılarak ceza almaları talep edilecektir. Bu aşamadan sonra şikayette bulunan müştekiler dilerlerse davaya katılarak takip edebileceklerdir. Davanın takibi bireysel olarak yapılabileceği gibi yine avukat ile de takip edilmesi mümkündür.

Şüpheli Açısından Bilişim Hukukunun Uygulanması
Her ne kadar teknoloji ilerlese de bazen yapılan yanlış incelemeler yada bilinçli olarak zarar vermek adına haksız yere kişiler hakkında şikeyetlerde bulunularak dava açılmasına sebebiyet verilmektedir. Bilinen ve yaşanan en çok örnek ise bir şirkette çalışan kişinin işten kötü şartlarda ayrılması sonrasında kendisi hakkında şirket bilgilerini silmek suçlarından şikayetlerde bulunulmasıdır. Aynı şekilde yine şirket tarafından maillerin silinmesi suçlarından da şikayetlerde bulunulmaktadır.

Bu gibi durumlarda da yine şüpheliler hakkında dava açılarak ceza almaları talep edilmektedir. Bu kişiler de mahkemelerde savunmalarını kendileri yapabileceği gibi avukat aracılığı ile de savunmalarını yapabileceklerdir.

Bursa Vergi Avukatı

Bursa Vergi Avukatı duyulan gereksinim yalnızca Türkiye’de değil tüm dünyada artmaktadır.

Türkiye’de Vergi Avukatı ve Vergi Denetimi aynı zamanda mali müşavir ve Yeminli Mali Müşavir de olabilmektedir. Bu kanuni hak Vergi Avukatları için oldukça önemli bir fırsat olarak karşımıza çıkmaktadır. Vergi Avukatı aşağıda belirtilen faaliyet konularını takip eder;

Vergi Avukatı şirketin güncel vergi sorunlarını ve ileride karşılaşabileceği potansiyel vergi risklerine karşı hizmette bulunur

Vergi Davaları
Bursa Vergi Cezalarına Karşı Yapılacak İtirazlar

Bursa Vergi Avukatı: Vergi Daireleri ile Yaşanan Hukuki Problemlerin Çözümü

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren Teni Türk ticaret Kanunu kapsamlı içeriğiyle, ülkemizin ekonomik düzenine yeni bir soluk getirecektir. Şirketlerin esas sözleşmelerin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun yayımı tarihin olan 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren on sekiz ay içinde Türk Ticaret Kanunuyla uyumlu hâle getirilmesi gerekmektedir.

Bu süre içinde gerekli değişikliklerin yapılmaması hâlinde, esas sözleşmedeki ve şirket sözleşmesindeki düzenleme yerine Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanacaktır. Denetim hizmeti Esas sözleşmede bulunması zorunlu olan içerik Kanun’un 339/2’inci maddesinde sayılmış olup aşağıdaki gibidir:

Şirketin ticaret unvanı ve merkezinin bulunacağı yer
Esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış bir şekilde şirketin işletme konusu
Şirketin sermayesi ile her payın itibarî değeri, bunların ödenmesinin şekil ve şartları
Pay senetlerinin nama veya hamiline yazılı olacakları; belirli paylara tanınan imtiyazlar; devir sınırlamaları

Bursa Gayrimenkul Avukatı

Bursa Gayrimenkul ve Avukatlık Bürosu gayrimenkul, İnşaat ve kira hukuku konularında hizmet vermektedir. Gayrimenkul sektörü ülkemizde son yıllarda en hızlı gelişme gösteren sektörlerden biridir ve hukuk büromuz gayrimenkul bir başka değişle taşınmaz hukuku konusunda her türlü konuda danışmanlık yapmaktadır.

Bursa Hukuk Bürosu, müvekkillerinin gayrimenkul işlemlerinin her türlü aşamasında danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Gayrimenkul alanındaki hizmetler, imar mevzuatına uyum, gerekli izin ve ruhsatların alınması ile yönetim planlarının geliştirilmesi ve kira sözleşmelerinin düzenlenmesi dâhil gayrimenkulün geliştirilmesine ilişkin tüm hizmetleri kapsamaktadır.

Bursa Miras Avukatı

Bursa Miras Avukatı gibi kelimelerde arama yaparken aşağıda yazdığımız yazıyı okuyorak az da olsa fikir sahibi olabilirsiniz.

Yasal miras paylaşımı mirasbırakanın bir vasiyetname bırakıp bırakmamasına göre değişiklik göstermektedir. Ölümünden önce yasal şartlara uygun bir vasiyetname bırakan şahsın malvarlığı saklı paylara riayet etmek kaydıyla vasiyetnamesinde belirttiği şekilde paylaştırılır. Ancak bir ölmeden önce bir vasiyetname düzenlemeyen kişinin mirası eşinin hayatta olup olmamasına göre farklı şekilde paylaştırılacaktır. Mirasbırakanın eşi hayatta ise ve alt soy yani vefat edenin çocukları ile birlikte mirasçı olursa mirasın 1 / 4 sağ kalan eşe ait olacak ve kalan 3 / 4 çocuklar arasında eşit olarak paylaştırılacaktır. Sağ kalan eş miras bırakanın annesi ve babası ile birlikte mirasçı olur mirasın yarısı sağ kalan eşin kalan yarısı da miras bırakanın annesi ve babası arasında eşit olarak paylaştırılacaktır. Sağ kalan eş miras bırakanın büyükannesi ve büyükbabası ile birlikte mirasçı olursa mirasın 3 / 4 ü sağ kalan eşe verilir ve kalan 1 / 4 te mirasbırakanın büyük anne ve büyük babaları arasında eşit olarak paylaştırılır. Eğer mirasbırakanın eşi hayatta değil ise miras alt soy varsa alt soy arasında alt soy yoksa üst soy arasında eşit olarak paylaştırılır.

Vasiyetname yoksa mal paylaşımı nasıl yapılır?

Mirasbırakanın vasiyetname bırakmaması halinde mirasçılar için miras paylaşımı eşin hayatta olup olmamasına göre değişiklik göstermektedir. Ancak bunun da öncesinde mirasbırakanın ölüme bağlı sözleşme akdedip akdetmediği araştırılır. Eğer ortada atanmış bir mirasçı yok ise miras paylaşımına geçilebilir. Burada sağ kalan eş ile alt soy birlikte mirasçılar ise mirasın dörtte birini sağ kalan eş kalan payı ise alt soy yanı çocuk ve torunlar aralarında eşit olarak paylaşırlar. Sağ kalan eş müteveffanın anne ve babası ile birlikte mirasçı olursa bu defa mirasın 1 / 2 si eşin kalan 1 / 2 si de anne baba ve onların altsoyu arasında eşit olarak paylaştırılır. Sağ kalan eş büyük anne ve büyük baba zümresi ile mirasçı olarsa bu defa mirasın 3 / 4 ünü alır. Kalan payda bu zümre arasında eşit olarak paylaştırılır.

Mirastan kimler pay alabilir?

Türk Hukuk sistemi içerisinde mirastan pay alacak kişiler belirlenirken zümre sistemi esas alınmıştır. Bu zümre sistemi içerisinde 3. Zümreye kadar olan akrabalar mirasbırakanın mirasından pay alabilirler. Bu zümre sistemi içerisinde 1. Zümre mirasbırakanın alt soyudur. Yani miras bırakanın çocukları ile torunları 1. Zümreyi oluşturur. Mirasbırakanın annesi-babası ve kardeşleri ile yeğenleri 2. Zümreyi oluşturmaktadır. 3. Zümre ise mirasbırakanın büyükanneleri büyükbabaları amca, dayı, hala ve teyze gibi akrabalardan oluşur. İşte mirasbırakanın mirasından bu 3 zümrede olan mirasçılar pay alabilirler. Bunun dışında kalan kimseler mirastan pay alamazlar. Bu yasal mirasçılar dışında bir de kan bağı olmayan kimseler bir vasiyetname ile mirastan pay alabilirler. Bu durumun gerçekleşmesi için mirasbırakanın vasiyetname düzenlemesi şarttır. Zümreler arasında kanuni bir sıra vardır. 1. Zümreden mirasçılar hayatta ise 2. Zümreden kimse hak iddia edemez.

Mirasta saklı pay ne demektir?

Türk Hukuku mirasbırakanın malvarlığı üzerinde vasiyetname veya başka bir ölüme bağlı tasarrufla istediği gibi devirler yapmasını engellemeye çalışmıştır. Mirasbırakanın bir kısım mirasçılarının miras üzerinde saklı payı bulunmaktadır. Yani mirasbırakan malvarlığı üzerinde saklı paylara dokunmamak kaydıyla dilediği gibi tasarrufta bulunabilir. Ancak saklı pay denilen oranları mirastan çıkarılma hariç olmak üzere başkasına devredemez. Devretmesi halinde saklı paylı mirasçılar dava açarak bu devirleri iptal ettirebilirler.

Mirasta saklı paylı mirasçı kime denir?

Saklı paylı mirasçıların kimler olduğu Türk Medeni Kanunu’nda açıkça belirtilmiştir. Buna göre mirasbırakanın sağ kalan eş, çocukları, torunları ve anne ve babası saklı paylı mirasçılardır. Mirasbırakanın altsoyunun saklı payı yasal miras payının yarısı, mirasbırakanın anne ve babasının saklı payı yasal miras payının 1/ 4 ü, sağ kalan eşin saklı payı ise anne baba veya altsoy ile birlikte mirasçı olursa yasal miras payının tamamı diğer hallerde ise yasal miras payının 3 / 4 üdür. Mirasbırakanın kardeşlerinin miras üzerinde saklı payı 2007 yılında yapılan kanun değişikliği ile kaldırılmıştır.